Çoklu Zeka

Her çocuk ayrı bireydir ve her bireyin birbirinden farklı algılama, yetenek, olaylara birbirinden faklı yaklaşım, problem çözme gibi tarzları vardır. Olaylara farklı yaklaşımlar, farklı algılamalar bireylerin farklı zeka tiplerinde olduğunu gösterir. Bu farklı zeka tipleri görsel, işitsel, bedensel, matematiksel ve sosyal zeka tipleridir.

“Çoklu Zeka” yöntemiyle çocuklar, kendi üstün ve yaratıcı yanlarını keşfedip bunu daha da kuvvetlendirmenin yanı sıra diğer zeka tiplerini de geliştirme şansına kavuşurlar. Böylece çok yönlü gelişen çocukların kendilerine güvenleri artar, okula ve öğrenmeye karşı daha ılımlı bir tutum ve davranış geliştirirler, daha başarılı olurlar.

Ölçme ve Değerlendirme

Uygulanan eğitim öğretim çalışmalarının geliştirilmesi ve çocuklardaki gelişimlerin takip edilebilmesi değerlendirmeler ile mümkündür. Temel hedef, eğitimin ve çocukların gelişimlerinin desteklenmesidir.

Bu amaçla,
• Çocuklarımız hakkında detaylı kayıtlar tutulur,
• Gözlem raporu tutulur,
• Aylık boy, kilo bilgisi dosyalanır,
• Her bir çocuk için hazırlanan portfolyo (gelişim dosyaları) çalışmaları, dönem sonunda ailelerle paylaşılır,
• Gün içinde gözlem, anekdot kayıtları (gün içinde önemli gelişimsel olayların kaydı) tutulur ve veli ile paylaşılır,
• Gelişim raporları (eğitim dönemi içerisindeki çocukların performansı- bilgi/beceri/tutumlarını içerir ve özellikle belirtilmesi gereken hususları kapsar) veliye iletilir,

Gelişimsel testlerde bir sorun tespit edilmesi halinde veli ile temasa geçilmektedir. Bunun dışında portfolyo dosyaları öğrenci mezun olurken veliye teslim edilmektedir. İlköğretime başlayacak çocukların okula hazır bulunuşluğu ve olgunluğu ile ilgili bilgi sahibi olabilmek için, portfolyo çalışmalarından faydalanılabilir.

Proje Tabanlı Eğitim

Proje tabanlı öğrenme, projeyi eğitimin temel unsuru olarak gören bir öğrenme anlayışıdır. Proje, düşünme, hayal etme, özgünlük demektir.
Bu ise, kendi öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenmiş, özgün bireyler yetiştirmeyi ve bunu gerçekleştirecek bir öğrenme sürecini öngörür.

Proje çalışmaları, okul öncesinde öğrenilmesi gereken bir konu hakkında çeşitli bakış açılarının derinliğine incelenmesi olarak tanımlanmaktadır.
Proje çalışmalarında araştırmalar genellikle bir sınıf içindeki küçük bir grup ile, bazen bütün bir sınıf, nadiren de bireysel olarak çocuklar tarafından yapılmaktadır.

Proje Tabanlı Eğitimin Amaçları
1- Zihinsel Gelişimi Desteklemek
2- Etkinlikler İçinde Denge Oluşturmak
3- Okul İle Yaşamı Birleştirmek
4- Sınıfta Topluluk Ruhunu Geliştirmek
5- Eğitimde Zorluklarla Mücadele Edebilmek

Proje Tabanlı Eğitimin Faydaları
Proje çalışmaları öğrencilerin;
• Daha kolay ve yaşam boyu öğrenmesini sağlar.
• Seçilen araştırma alanının çeşitli konularıyla ilgili meraklarını giderir.
• Öğrencilerin yaptıkları projelerle, ilgili konularda ilk elden bilgi edinmelerini sağlar
• Öğrencilere kendi başlarına bağımsız düşünme, çalışma ve başarma cesaretini kazandırır.
• Öğrencilere eleştirel düşünme yeteneği kazandırır.
• Öğrencilerin problem çözme tekniklerini, bilimsel yöntemin aşamalarını öğrenip geliştirmelerini sağlar.
• Öğrencilerin kendilerine güvenini arttırır.
• Yaratıcılığa özendirir.
• Öğrencilere eleştirel düşünme yeteneği kazandırır.
• Bilimsel çalışma alışkanlığı kazandırır.
• Seçme, planlama, inceleme ve yürütme gücü kazandırır.
• Motivasyonu arttırır ve yeni ilgi alanlarının doğmasına sebep olur.
• Öğrenciler bazı konuların “ne” ve “niçin” ini daha iyi görebilirler.
• Öğrenciye başarma duygusunu tattırır.
• Öğrencilere kendi başlarına karar almayı öğretir.
• Grupla çalışma ve işbirliğine dayalı öğrenme etkinliklere katılımı sağlar.
• Zekanın farklı boyutlarının kullanımına izin verir.
• Öğrenciye çeşitli beceriler kazandırır: yaşamsal beceriler, bilişsel süreç becerileri, özdenetim becerileri, tutumlar, eğilimler ve inançların kazanımını sağlar.

Yararlanılan Diğer Eğitim Metodları

HIGH SCOPE PROGRAMI: Jean Piaget’in “etkin-aktif öğrenme” ve “yaparak-yaşayarak öğrenme” ilkelerine dayanan Gelişim Teorisinden etkilenmiştir. Küçük çocukları eğitmek, onlara süregelen etkin öğrenme fırsatları sağlamak demektir. Eylem halindeki küçük çocuklar, insiyatiflerini, meraklarını, becerilerini ve özgüvenlerini geliştirirler. Bunlar, çocuklara yaşamları boyunca yardım edecek eğilimlerdir.

REGGIO EMILLA YAKLAŞIMI: Bu yaklaşıma göre çocuklar hayatın anlamıyla ilgili cevaplar ararlar. Bu yaklaşım, çocukları bilgiyi araştırmaya, üretmeye ve sentezlemeye yönlendirir. Çocukları güçlü ve kapasiteli olarak kabul eder. Çocuk, bilgi doldurulmaya hazır boş bir fıçı değil, kendisiyle harika bilgi alışverişi yapılabilecek bir insan olarak görülür.

SCAMPER (Creative Problem Solving): Farklı düşünme, hayal kurma, orijinallik, yaratıcı düşünmenin desteklenmesi ve geliştirilmesiyle ilgili destek aldığımız bir yöntemdir. Bu yöntem çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak; yaratıcı düşünmelerini, özgün fikirler ve ürünler ortaya koyma fırsatı verir.

GEMS ( Great Expolarations in Math and Science): Heyecan verici, etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir programdır. GEMS programının amacı temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü geliştirmek, çocukların bağımsız öğrenmesini ve eleştirel düşünebilmesini; fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinmelerini sağlamaktır.