Türkçe Dil Etkinliği

Türkçe etkinliği çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek ve iletişim becerilerini artırmak için planlanan etkinliklerdir.

Türkçe etkinliklerinin amacı; çocukların Türkçeyi düzgün kullanmasını, sesleri doğru çıkarabilmesini, farklı cümle yapılarını anlama ve kullanmasını, dinleme becerilerini kazanmasını, duygu ve düşüncelerini sözel ve sözel olmayan yollarla ifade etmesini, ses tonunu ayarlamasını ve sözcükleri doğru üretmesini sağlamaktır.

Bunların yanı sıra Türkçe etkinliklerinin önemli işlevlerinden birisi çocukların kitaplara karşı olumlu tutum geliştirmelerini desteklemek ve kitap sevgisini aşılamaktır.

Matematik Etkinliği

Matematik eğitimi, çocuğun bilişsel gelişimine katkı sağlamak, çocuklarda matematiğe karşı olumlu bir tutum kazandırmak, çocukların önceden edindikleri kavramsal bilgilerle yeni bilgiler arasında bağ kurmasını sağlamak, matematiksel kavramların neden ve nasıl kullanıldığını anlamaya yardımcı olmak amacını taşımaktadır.

Ayrıca matematik etkinlikleri ile çocuklarda matematiksel sorgulama becerisini geliştirmek amaçlanmaktadır. Uygulanan matematik etkinlikleri ile çocuklar çevrelerindeki örüntüleri fark eder, varsayımlar geliştirip bunları dener, problemleri çözer, akıl yürütür ve matematiksel kavramları kullanarak iletişim kurabilirler.

Fen ve Doğa Etkinliği

Çocukları dikkat etmeye, soru sormaya, merak etmeye, gözlemlemeye, araştırmaya, incelemeye ve keşfetmeye yönelten etkinliklerdir.

Çocuklarımız ilk elden deneyimler kazanırken onların bilimsel süreç becerilerini kullanmalarına özen gösterilmektedir.

Bu etkinliklerle yaşamın gerçekleri tanıtılırken çocuklarımızın çevre farkındalığı da sağlanmaktadır. Çocuklarımız çevrelerine karşı doğru tutumlar geliştirmektedirler.

Görsel Sanatlar Etkinliği

Çocuklarımızın yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözmesine, eleştirel ve çözüm odaklı düşünmesine olanak tanıyan etkinliklerdir.

Görsel Sanat etkinlikleri aynı zamanda çocuklarımızın kendilerini ifade ederek iletişim becerilerini geliştirmesini sağlar.

Bunlara ek olarak Görsel Sanat etkinlikleri çocuklarımızın kendini, içinde bulunduğu kültürü ve diğer kültürleri daha iyi anlamasına olanak tanıyarak farklılıklara saygı duymasına da yardımcı olur.

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği

Okul öncesi eğitimde amaç, çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil onların ilkokulda okuma ve yazmayı zorlanmadan öğrenebilmesi için gereken ön becerileri kazandırmaktır. Çocukların öncelikle, okuma yazmanın gerekliliğini ve gerçek yaşam ile ilişkisini anlamaları önemlidir.

Böylece çocukların, okuma yazmaya ve okula karşı olumlu bir algı geliştirmeleri sağlanacaktır. Okuma yazma için farkındalık yaratmak ve heveslendirmek yapılacak çalışmaların amacına ulaşabilmesi açısından son derece önemlidir.

Okuma yazma Çalışmalarında yapılan bazı yöntemler aşağıda belirtilmiştir.

Okuma yazma Çalışmalarında yapılan bazı yöntemler aşağıda belirtilmiştir.

•Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları
•Dikkat ve hafıza çalışmaları
•Görsel algı çalışmaları
•İşitsel algı/fonolojik farkındalık çalışmaları

Değerler Eğitimi Etkinliği

“Değerler eğitimi / karakter eğitimi” programımız; sorumluluk, yardımseverlik, saygı, hoşgörü, dürüstlük, vatanseverlik gibi; bireyin ve toplumun yararına olacağı konusunda eğitimcilerin hem fikir oldukları, evrensel değerleri öğrencilere kazandırmayı hedefleyen etkinliklerdir.

Çocuklarımıza hedeflenen değerler verilirken, var olan eğitim materyalleri uyarlanır ve kullanılır.

Program uygulanırken amaç telkinde bulunmak veya öğüt vermek değil model olmaktır. Söz konusu değerleri çocuklarımızın içselleştirebilmelerini sağlamak amacıyla; bu değerlerin yaşandığı ve öneminin vurgulandığı bir okul ortamı (iklimi) oluşturmak hedeflenir. Tüm okul çalışanları okulun değerler eğitimi programına yönelik sorumluluğunu paylaşır ve bu beklentiler doğrultusunda çalışırlar.

Dikkat Geliştirme Etkinliği

Her insanın kendine özgü bir karakteri, bir kişiliği olduğu gibi, yine kendine özgü bir zihinsel yapısı, bir dikkat gücü vardır. Bireyde var olan dikkat gücünü farklı şekillerde değerlendirebiliriz.

Talimatı kavrama, süratli öğrenme, tekrar yaparken başarılı olma, verilen bir işi kısa zamanda ve hatasız yapma dikkat gerektiren işlerdir. Bireyin belli bir alanda başarılı olması, belli bir işte verimli olması, büyük ölçüde dikkatini toplama gücüne bağlıdır.

Dikkat bir bakıma, bireyin başarısını ve verimini belirleyen temel zihinsel faktörlerden biridir, bu nedenle küçük yaştan itibaren, evde ve okulda çocuğun dikkatini geliştirmeye önem verilmelidir.

Tasarım Etkinliği

Çocuklarımızın yaratıcılığını, hayal güçlerini, dikkatlerini geliştirmeye yönelik yapılan etkinliktir.

Bu etkinliğimizde çocuklarımız hayal güçlerini somutlaştırarak kendilerini ifade etme olanağı da bulurlar. Ortaya çıkan tasarımın çok başarılı olması beklenilmez önemli olan çocuklarımızın kendi isteği ile kendi becerisi ile neler yaptığını ve neler yapabileceğini görmesi amaçlanır.

Bu amaç doğrultusunda da tek başına bir birey olmanın hazzını yaşarken özgüveni artar.

Origami Etkinliği

Origami ile öğrenme işbirlikçi öğrenme, yaratıcı öğrenme, aktif öğrenme, proje tabanlı öğrenme, beyin temelli öğrenme gibi çağdaş öğrenme metotları olarak bilinen metotlarla bağlantılı aktivite temelli bir metottur.

Origami üzerine yapılan çalışmalar, origaminin okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklarda motor, zekâ ve yaratıcılık becerilerinin gelişmesine önemli düzeyde katkı sağladığını göstermektedir.

Origaminin sağladığı bu katkıların en önemlileri; beynin sağ ve sol yarım kürelerinin aktivasyonunun sağlanması, el ve parmak küçük kas gelişimini hızlandırması, el-göz koordinasyonunun gelişmesini sağlaması, sıra dışı düşünebilme, eşyaya farklı yönlerden bakabilme yeteneğinin geliştirilmesi ve üç boyutlu (uzaysal) düşünebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.

Mutfak Etkinliği

Mutfakta yiyecek hazırlama çalışmaları, çocukların zevk aldığı çalışmalar olup çocukların fen ve matematik ile ilgili pek çok kavramı öğrenmesini de sağlar.

Çocuklar, mutfakta yiyecek hazırlama çalışmalarında karışımdaki her bir maddeyi ölçme, karıştırma, yiyeceklerin yapı, renk değişimlerini inceleme, karışımları koklama ve tatma gibi pek çok şeyi öğrenebilirler. Çocuklar mutfak çalışmalarında yönergeleri takip edebilirler. Sağlıklı ve iyi beslenmenin önemini kavrayabilir ve yeni yiyecekleri tadabilirler.

Bu nedenle çocuklarımız mutfakta ölçme, karıştırma ve yoğurma yapmaktadırlar. Mutfak çalışmalarında uygulanan süreç, hazırlanan üründen çok daha önemlidir.